ยินดีต้อนรับ l Welcome

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
PARENT AND TEACHER ASSOCIATION OF ASSUMPTION
COLLEGE SRIRACHA

ประชาสัมพันธ์

FSG ACS-PTA Healthy Run

สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 🔹จัดกิจกรรม FSG...

สารจากนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

"คณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ ได้ทำหน้าที่เป็นสื่อในการประสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชนให้มีความเข้าใจอันดีระหว่างกันและกัน ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์ของโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด"

เพิ่มเติม