การเงิน

  1. เงินของสมาคมฯ ต้องฝากไว้ในธนาคารใดธนาคารหนึ่งในนามของสมาคมฯ ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ
  2. การถอนเงินเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกฯ หรืออุปนายกกับเหรัญญิก ลงชื่อร่วมกัน 2 คน
  3. นายกฯ มีสิทธิสั่งจ่ายเงินได้ไม่เกิน 2,000 บาท แล้วเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารในคราวต่อไป ถ้าจะจ่ายเกินกว่านี้ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหารก่อน
  4. ให้เหรัญญิกมีสิทธิเก็บรักษาเงินสดไว้ไม่เกิน 2,000 บาท เพื่อสะดวกแก่การจ่ายในกิจการประจำตามปกติได้
  5. ทวิ ให้ที่ประชุมใหญ่แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งมิใช่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของสมาคมฯ และต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย