การบริหาร

ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง จำนวน 20 คน เรียกว่า “คณะกรรมการบริหาร”ทำหน้าที่บริหารงานของสมาคมฯ กรรมการคณะนี้ประกอบด้วย

 1. นายกสมาคมฯ
 2. อุปนายก คนที่ 1
 3. อุปนายก คนที่ 2
 4. อุปนายก คนที่ 3
 5. เลขานุการ
 6. ผู้ช่วยเลขานุการ
 7. เหรัญญิก 1 คน
 8. ผู้ช่วยเหรัญญิก
 9. นายทะเบียน
 10. ผู้ช่วยนายทะเบียน
 1. ผู้ช่วยนายทะเบียน
 2. ปฏิคม
 3. ผู้ช่วยปฏิคม
 4. ผู้ช่วยปฏิคม
 5. ผู้ช่วยปฏิคม
 6. ผู้ช่วยปฏิคม
 7. ผู้ช่วยปฏิคม
 8. สาราณียกร
 9. ผู้ช่วยสาราณียกร
 10. ผู้ช่วยสาราณียกร

คณะกรรมการบริหารดังกล่าวในข้อ 27 นั้น ให้ดำเนินการคัดสรร โดย คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการฯ จากสมาชิก ซึ่งไม่เป็นบุคลากรในโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จำนวน 12 คน จากบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาปัจจุบัน จำนวน 7 คน แล้วเสนอชื่อต่อผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เพื่อแต่งตั้ง

กรรมการบริหารของสมาคมฯ ไม่มีเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะหรือค่าอื่นใดที่จะพึงรับเป็นการตอบแทนจากสมาคมฯ

นายกสมาคมฯ อยู่ในตำแหน่งวาระละ 2 ปี (ของปีการศึกษา)

ถ้าตำแหน่งกรรมการว่างลงก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการที่อยู่เชิญสมาชิกผู้ใดผู้หนึ่งมาดำรงตำแหน่งแทนที่ว่างเท่าระยะเวลาจนครบวาระ

สิทธิและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

กรรมการบริหารแต่ละตำแหน่งมีสิทธิ์และหน้าที่ ดังนี้

 1. นายกสมาคมฯ
  • บริหารกิจการของสมาคมฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย และข้อบังคับของสมาคมฯ
  • เป็นประธานในที่ประชุมกรรมการบริหาร และถ้าในที่ประชุมใหญ่ไม่ได้ตั้งประธานขึ้น โดยเฉพาะ
  • ในคราวประชุมใด ก็ให้นายกฯ เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่ในคราวนั้น
  • เป็นผู้รักษาระเบียบการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับสมาคม
  • ควบคุมและสั่งจ่ายเงินตามข้อบังคับของสมาคมฯ
 2. อุปนายกสมาคมฯ
  • รักษาการและทำการแทนนายกฯ ในเมื่อนายกฯ ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
  • เป็นรองประธานในกรณีที่นายกฯ เป็นประธาน
 3. เลขานุการสมาคมฯ
  • มีหน้าที่รับผิดชอบการบังคับบัญชางานให้เป็นไปตามข้อบังคับและคำสั่งของนายกสมาคมฯ
  • เตรียมระเบียบวาระการประชุม จด และรักษารายงานการประชุม
  • ทำจดหมายโต้ตอบและให้มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงาน ซึ่งยังมิได้จัดให้อยู่ในตำแหน่งหน้าที่ของผู้ใด หรือยังมิได้ตั้งกรรมการบริหารผู้ใดขึ้น
 4. เหรัญญิก
  • เก็บรักษาและเบิกจ่ายเงินของสมาคมฯ ภายในระเบียบและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ
  • ดำเนินงานเกี่ยวกับการเงิน และบัญชีเงิน และทรัพย์สินของสมาคมฯ โดยทั่วไป
  • หลักฐานและใบสำคัญต่างๆ ทางการเงินของสมาคมฯ ต้องเก็บรักษาไว้อย่างน้อย 5 ปี
 5. นายทะเบียน
  • จัดทำและรักษาทะเบียน รวมทั้งจัดทำทำเนียบ
  • แก้ไขปรับปรุงทะเบียนของสมาชิกให้ถูกต้องตามความเป็นจริง
  • รักษาสถานที่เก็บรักษาและเบิกจ่ายพัสดุ ทำบัญชีเกี่ยวกับพัสดุ
 6. ปฏิคม
  • ต้อนรับให้ความสะดวกแก่สมาชิกและผู้อื่นที่มาติดต่อกับสมาคมฯ
  • ติดต่อและประสานงานด้านกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ
  • อำนวยการและรักษาความปลอดภัยในกิจกรรมของสมาคมฯ
 7. สาราณียกร
  • จัดทำประวัติของสมาคมฯ จัดทำและเผยแพร่วารสาร จัดหาหนังสือสิ่งพิมพ์อื่นๆ และโสตทัศนวัสดุที่ส่งเสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตร และนโยบายของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ตลอดจนเผยแพร่กิจกรรมทั่วไป
  • ให้ความร่วมมือกับครูเพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน
 8. กรรมการบริหาร
  • บริหารงานของสมาคมฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์
  • คณะกรรมการบริหารมีอำนาจตั้งอนุกรรมการขึ้น เพื่อประโยชน์ของสมาคมฯ ได้

ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารโดยปกติเทอมละ 2 ครั้ง และองค์ประชุมต้องไม่น้อยกว่า 2 ใน 3

คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อพิจารณาผลงานที่ผ่านมา ปรึกษาหารือบริหารงานตามข้อบังคับ พิจารณางบดุลและกิจกรรมต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ องค์ประชุมจะต้องมีสมาชิกสามัญเข้าประชุมหนึ่งในสองของสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าจำนวน 300 คน ถ้าไม่ครบองค์ประชุมก็ให้นัดประชุมใหม่อีกครั้ง ครั้งหลังนี้จะมีสมาชิกจำนวนเท่าใดก็ถือว่าครบองค์ประชุม

การนัดประชุมใหญ่สามัญหรือวิสามัญ เป็นหน้าที่ของเลขานุการ ทำประชาสัมพันธ์แจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน และประกาศไว้ ณ สำนักงานของสมาคมฯ ด้วย

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคมฯ จะทำได้ต่อเมื่อมีมติของที่ประชุมใหญ่ด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3 แล้วส่งสำเนาข้อบังคับที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมใหม่ จำนวน 3 ฉบับ ไปจดทะเบียนขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้ลงมติ