สมาชิก

 1. สมาชิกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
  • สมาชิกกิตติมศักดิ์
  • สมาชิกสามัญ
 2. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ผู้ที่มีอุปการคุณต่อสมาคมฯ หรือโรงเรียนหรือ ผู้ที่มีเกียรติคุณพิเศษ ซึ่งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เชิญมาเป็นสมาชิกโดยไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียน และสมาชิกสมาคมฯ
 3. สมาชิกสามัญ ได้แก่ บุคคลที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ คือ
  • บรรลุนิติภาวะ ไม่จำกัดเพศ ชาติ ศาสนา
  • มีความประพฤติดี
  • เป็นผู้ปกครองนักเรียนหรือครู ในโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ทั้งในอดีตและปัจจุบัน
 4. บุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาปัจจุบันเป็นสมาชิกสามัญโดยตำแหน่งไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียนและค่าสมาชิก
 5. การเข้าเป็นสมาชิกสามัญ ต้องแสดงความจำนงโดยยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคมฯ ต่อนายทะเบียน และเมื่อคณะกรรมการบริหารพิจารณารับเข้าเป็นสมาชิกแล้วให้นายทะเบียนแจ้งให้สมาชิกทราบสมาชิกต้องชำระค่า ลงทะเบียนแรกเข้า 100 บาท และ ค่าบำรุงตลอดชีพ 4,900 บาท รวมเป็น 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
 6. สมาชิกภาพย่อมสิ้นสุดลงเมื่อ
  • ตาย
  • ลาออก
  • ถูกศาลสั่งให้เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
  • ฝ่าฝืนข้อบังคับของสมาคมฯ หรือประพฤติตนอันอาจนำความเสื่อมเสียมาสู่สมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารมีมติไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ให้ออก
  • สมาชิกผู้ประสงค์จะลาออกให้ยื่นหนังสือลาออกต่อสมาคมฯ เมื่อได้รับอนุมัติ จากคณะกรรมการบริหารแล้วจึงพ้นจากการเป็นสมาชิกภาพ
 7. เมื่อสมาชิกภาพสิ้นสุดลง ผู้นั้นจะยกเอาเหตุแห่งการนั้นมาอ้างเรียกร้องค่าเสียหาย หรืออื่นใดจากสมาคมฯ ไม่ได้

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

 1. มีสิทธิประดับเครื่องหมายของสมาคมฯ
 2. มีสิทธิเข้าใช้สถานที่ของสมาคมฯ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดโดยเท่าเทียมกัน
 3. มีสิทธิเสนอความคิดเห็นทั้งปวงในขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร และการประกอบกิจกรรมของสมาคมฯ
 4. มีสิทธิได้รับคำแนะนำคำปรึกษาการช่วยเหลือที่สมาคมฯ ได้จัดให้มีขึ้น
 5. มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญของสมาคมฯ
 6. สมาชิกสามัญมีสิทธิได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร สมาคมฯ และมีสิทธิออกเสียงลงมติต่างๆ ในที่ประชุมได้คนละ 1 คะแนนเสียง
 7. สมาชิกสามัญมีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบเอกสารและบัญชีสมาคมฯ ในการประชุมใหญ่วิสามัญได้
 8. สมาชิกสามัญมีสิทธิเข้าชื่อร่วมกันอย่างน้อย 1 ใน 5 ของสมาชิกทั้งหมดหรือสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า 300 คน ทำหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญได้