วัตถุประสงค์

 1. สร้างเสริมความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองและครูในการให้การศึกษาอบรมทุกๆ ด้าน แก่นักเรียนเพื่อเป็นพลเมืองดีของชาติ
 2. สร้างความเข้าใจระหว่างผู้ปกครองและครูด้วยการประกอบกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้สมาชิกเกิดความรัก ความสามัคคี และผูกพันซึ่งกันและกัน
 3. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและดำเนินการร่วมกันระหว่างสมาชิกเพื่อการพัฒนาการศึกษาและแก้ไขปัญหา ของนักเรียนในโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาเพื่อให้นักเรียนเจริญก้าวหน้าทุกด้านตามเป้าหมายของการศึกษาแห่งชาติ
 4. ร่วมมือกับรัฐบาล องค์กร สมาคมฯ บุคคล หรือคณะบุคคล เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีความรู้  ความประพฤติดี สุขภาพแข็งแรง พร้อมที่จะเป็นพลเมืองดีของชาติสืบไป
 5. ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเมือง ไม่จัดตั้งโต๊ะบิลเลียด/สนุกเกอร์ และไม่สนับสนุนให้มีการเล่นการพนัน
 6. รณรงค์ต่อต้านป้องปรามยาเสพติดทุกชนิด เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน
 7. จัดกิจกรรมเพื่อปรับปรุงและส่งเสริมการศึกษา จริยธรรม วัฒนธรรม สวัสดิการ แก่นักเรียนและสมาชิก ยกเว้นฌาปนกิจสงเคราะห์
 8. แนะนำสมาชิกในการให้การศึกษาอบรมแก่นักเรียนนอกเวลาเรียน
 9. ดำเนินการอื่นใดที่พึงกระทำเกี่ยวกับการกุศลและสาธารณสังคม สงเคราะห์ ที่คณะกรรมการเห็นควร
 10. อุดหนุนให้ทุนแก่นักเรียน ครูอาจารย์ในโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
 11. แนะแนวทางการศึกษาและอาชีพแก่นักเรียน รวมทั้งติดต่อกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ หรือสำนักอาชีพอื่นใด เพื่อประโยชน์แก่ผู้ปกครองและครู เมื่อถึงโอกาสที่พึงดำเนินการ
 12. แนะแนวทางการศึกษาและอาชีพเสริมแก่สมาชิกรวมทั้งติดต่อกับสถาบันอื่นๆ หรือสำนักอาชีพอื่นใด เพื่อประโยชน์แก่ผู้ปกครองและครู เมื่อถึงโอกาสที่พึงดำเนินการ
 13. ส่งเสริมการกีฬาตามประเพณีนิยมที่ดีเพื่อเป็นการสร้างเสริมด้านมนุษย์สัมพันธ์ระหว่างสมาชิก
 14. การดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ จะต้องสอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน ไม่ขัดต่อกฎหมาย นโยบายและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ และไม่เป็นไปเพื่อพรรคการเมืองใด หรือลัทธิศาสนาใด