บทเฉพาะกาล

การยกเลิกสมาคมฯ

เมื่อมีมติในการยกเลิกสมาคมฯ หรือมีเหตุอันสมควรให้ยกเลิก และทางสมาคมฯ ได้ชำระบัญชีเป็นที่ เรียบร้อยแล้วทุกประการ ทรัพย์สินที่เหลือทุกประการให้เป็นสมบัติของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์แก่สวัสดิการของครู และกิจการของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

บทเฉพาะกาล

  1. ให้ผู้เริ่มการก่อตั้งสมาคมฯ นี้ มีอำนาจหน้าที่ดำเนินงานเหมือนกับคณะกรรมการทุกประการ จนกว่าคณะกรรมการบริหารที่เลือกตั้งโดยที่ประชุมใหญ่จะเข้ามารับหน้าที่
  2. ให้ผู้เริ่มก่อตั้งสมาคมฯนี้ จัดให้มีการประชุมใหญ่ครั้งแรกขึ้นภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจัดตั้งสมาคมฯ ได้ตามกฎหมายเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร