Author - Tiannittha

ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 18.00 น. ภราดาศุภฤกษ์ สิงหพันธ์ คุณพงษ์สวัสดิ์ รัตนะเหลี่ยม นายกสมาคมฯ คุณศิริวรรณ กลีบบัว เหรัญญิกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ มิสปสุตา...

โครงการ ACS Academic Talent

วันที่ 2 กันยายน 2563 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

ร่วมประชุมการดำเนินงานโครงการ ACS Academic Talent

วันที่ 2 กันยายน 2563 มิสสายทิพย์ สวัสดิกูล ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ มิสปสุตา โอษฐ์จันทร์ศรี หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ คุณพงษ์สวัสดิ์ รัตนะเหลี่ยม...

ร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ วันคล้ายวันเกิดภราดา ดร.เลอชัย ลวสุต

วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น. ตัวแทนคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ เข้าร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ วันคล้ายวันเกิด ภราดา ดร.เลอชัย ลวสุต ณ วัดเดล โรซาริโอ...

ร่วมพิธีมุฑิตาจิตครูและพนักงานเกษียณ ปีการศึกษา 2562

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 18.00 น. คุณพงษ์สวัสดิ์ รัตนะเหลี่ยม นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมพิธีมุฑิตาจิตครูและพนักงานเกษียณ ปีการศึกษา 2562 ณ...

ร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 2 สิงหาคม 2563คุณพงษ์สวัสดิ์ รัตนะเหลี่ยม นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และอนุบาล...

ร่วมพิธีมอบรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 1 สิงหาคม 2563คุณพงษ์สวัสดิ์ รัตนะเหลี่ยม นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมพิธีมอบรางวัลเรียนดี ปีการศึกษา 2562 โดยมี ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์...

ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 2/256

วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 2/2563 โดยมีคุณพงษ์สวัสดิ์ รัตนะเหลี่ยม นายกสมาคมฯ เป็นประธานในการประชุม ณ...

ประชุมสมาชิกจิตอาสาสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ประชุมสมาชิกจิตอาสาสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา โดยมีคุณพงษ์สวัสดิ์ รัตนะเหลี่ยม นายกสมาคมฯ เป็นประธานการประชุม...

สารจากนายกสมาคม

“คณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ ได้ทำหน้าที่เป็นสื่อในการประสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชนให้มีความเข้าใจอันดีระหว่างกันและกัน ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์ของโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด”

อ่านเพิ่มเติม