Category - กิจกรรม

ร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พิธีบูชาขอบพระคุณ พิธีเทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ พิธีเสกศูนย์ดนตรีอาคารเซนต์หลุยส์ และพิธีเสก St.Mary Arena

สารจากนายกสมาคม

“คณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ ได้ทำหน้าที่เป็นสื่อในการประสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชนให้มีความเข้าใจอันดีระหว่างกันและกัน ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์ของโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด”

อ่านเพิ่มเติม