ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหาร

ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ปีการศึกษา 2562

  1. วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น.
  2. วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น.
  3. วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น.
  4. วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น.
  5. วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น.
  6. วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น.
  7. วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น.
  8. วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น.
  9. วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น.
  10. วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เวลา 8.30 น.

ณ ห้องประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา