ภาพรวมกิจกรรมค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2562

ค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (ครั้งที่ 5) ปีการศึกษา 2562
เมื่อวันที่ 31 ก.ค. – 2 ส.ค. 2562 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา โดย สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
2. เพื่อฝึกฝนในด้านภาวะความเป็นผู้นำการทำงานเป็นทีมและการบริหารจัดการของสภานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ
3. เพื่อนำเอาความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่นักเรียนได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ
5. เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ “Corporate Socail Responsibility (CSR) กับภาวะผู้นำ” ซึ่งเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

โรงเรียนที่เข้าร่วม จำนวน 14 โรงเรียน มีบุคลากรเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 137 คน ประกอบด้วย
นักเรียน จำนวน 122 คน และครู จำนวน 15 คน       

โดยในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ  และวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 นักเรียนได้รับฟังการบรรยายเรื่อง “Corporate Social Responsibility (CSR) กับภาวะผู้นำ จากคุณส่องแสง ปะทะวนิช นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี หลังจากฟังการบรรยาย
นักเรียนได้ร่วมปฏิบัติทำกิจกรรมจิตอาสา โดยไปทำความสะอาดรอบบริเวณและเครื่องออกกำลังกาย ณ สวนสาธารณะเกาะลอย อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และพิธีปิดในวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 

ประมวลภาพพิธีเปิด

ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพพิธีปิด

สารจากนายกสมาคม

“คณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ ได้ทำหน้าที่เป็นสื่อในการประสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชนให้มีความเข้าใจอันดีระหว่างกันและกัน ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์ของโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด”

อ่านเพิ่มเติม

วีดีโอ