ตรวจวัดไข้เพื่อคัดกรองนักเรียนก่อนขึ้นห้องสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 8.00 น. โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอศรีราชา
มาช่วยตรวจวัดไข้ เพื่อคัดกรองนักเรียนก่อนขึ้นห้องสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ของนักเรียนทุกระดับชั้น
ทุกอาคารเรียน พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ครู บุคลากร และนักเรียนสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือสม่ำเสมอ

สารจากนายกสมาคม

“คณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ ได้ทำหน้าที่เป็นสื่อในการประสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชนให้มีความเข้าใจอันดีระหว่างกันและกัน ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์ของโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด”

อ่านเพิ่มเติม