ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ครั้งที่ 1/2563 โดยมีคุณพงษ์สวัสดิ์ รัตนะเหลี่ยม นายกสมาคมฯ เป็นประธานในการประชุม และในโอกาสนี้ ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ ได้แจ้งมาตรการ และการเตรียมความพร้อมการป้องกันโรคโควิด-19 ของโรงเรียน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองนักเรียน ในการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563
ณ หัองประชุมออกัสติน อาคารวัชรสมโภช

สารจากนายกสมาคม

“คณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ ได้ทำหน้าที่เป็นสื่อในการประสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชนให้มีความเข้าใจอันดีระหว่างกันและกัน ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์ของโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด”

อ่านเพิ่มเติม