ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 18.00 น.
ภราดาศุภฤกษ์ สิงหพันธ์ คุณพงษ์สวัสดิ์ รัตนะเหลี่ยม นายกสมาคมฯ คุณศิริวรรณ กลีบบัว เหรัญญิกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ มิสปสุตา โอษฐ์จันทร์ศรี มิสประภารัตน์ อู่อรุณ และมิสนิษฐา สังข์ทอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ณ อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล กรุงเทพ

สารจากนายกสมาคม

“คณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ ได้ทำหน้าที่เป็นสื่อในการประสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชนให้มีความเข้าใจอันดีระหว่างกันและกัน ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์ของโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด”

อ่านเพิ่มเติม