ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 1/2562

การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ครั้งที่ 1/2562
โดยคุณพงษ์สวัสดิ์ รัตนะเหลี่ยม นายกสมาคมฯ เป็นประธานในการประชุม และภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์
ผู้อำนวยการ เป็นอุปนายกคนที่ 1 ร่วมประชุมเพื่อร่วมกันวางแผนดำเนินงานของสมาคมฯ ในปีการศึกษา 2562
เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น.

สารจากนายกสมาคม

“คณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ ได้ทำหน้าที่เป็นสื่อในการประสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชนให้มีความเข้าใจอันดีระหว่างกันและกัน ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์ของโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด”

อ่านเพิ่มเติม