ร่วมประชุมการดำเนินงานโครงการ ACS Academic Talent

วันที่ 2 กันยายน 2563
มิสสายทิพย์ สวัสดิกูล ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ มิสปสุตา โอษฐ์จันทร์ศรี หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ คุณพงษ์สวัสดิ์ รัตนะเหลี่ยม นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ พร้อมด้วยคณะครู ได้ร่วมประชุมการดำเนินงานโครงการ ACS Academic Talent กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา อัศวสกุลเกียรติ รองคณบดีฝ่ายเสริมสร้างความร่วมมือและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์และความเป็นเลิศด้านวิชาการของโรงเรียนต่อไป ณ ห้องประชุมเซนต์ชาร์ล อาคารศักดา กิจเจริญ

สารจากนายกสมาคม

“คณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ ได้ทำหน้าที่เป็นสื่อในการประสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชนให้มีความเข้าใจอันดีระหว่างกันและกัน ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์ของโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด”

อ่านเพิ่มเติม