ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (สัญจร)

เมื่อวันที่ 14 – 15 กุมภาพันธ์ 2563
คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคม
ผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2562 และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

สารจากนายกสมาคม

“คณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ ได้ทำหน้าที่เป็นสื่อในการประสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชนให้มีความเข้าใจอันดีระหว่างกันและกัน ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์ของโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด”

อ่านเพิ่มเติม