โครงการ ACS Academic Talent

วันที่ 2 กันยายน 2563 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เริ่มโครงการ ACS Academic Talent จัดติวให้ความรู้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 โดยคณาจารย์ที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ เชี่ยวชาญในสาขาวิชา ซึ่งการดำเนินโครงการอยู่ในระยะเฟสที่ 1 จะมีการติวนักเรียนอย่างต่อเนื่อง และจะมีการสอบวัดประเมินผล พัฒนาการของนักเรียนเป็นระยะ โดยจัดให้มีการติวทุกวันพุธระหว่างเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน ตั้งแต่เวลา 09.30 – 16.30 น.

สารจากนายกสมาคม

“คณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ ได้ทำหน้าที่เป็นสื่อในการประสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชนให้มีความเข้าใจอันดีระหว่างกันและกัน ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์ของโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด”

อ่านเพิ่มเติม