“3rd Home Running Day” การแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล ครั้งที่ 3

วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชาและสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จัดกิจกรรม “3rd Home Running Day” การแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล ครั้งที่ 3 ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สนามหญ้าเทียมอุดมประเสริฐ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม เพื่อหารายได้เข้ากองทุนสวัสดิการบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย และจัดเป็นประเพณีสืบต่อไป

สารจากนายกสมาคม

“คณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ ได้ทำหน้าที่เป็นสื่อในการประสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชนให้มีความเข้าใจอันดีระหว่างกันและกัน ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์ของโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด”

อ่านเพิ่มเติม