สารจากนายกสมาคมฯ

นายพงษ์สวัสดิ์  รัตนะเหลี่ยม
นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ

สารจากนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

ในนามนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา พร้อมคณะกรรมการบริหาร ขอต้อนรับทุกท่านสู่ปีการศึกษาใหม่ 2562  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ผมพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ ได้ทำหน้าที่เป็นสื่อในการประสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชนให้มีความเข้าใจอันดีระหว่างกันและกัน ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์ของโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  โดยทำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนงานโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการจัดหาเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรมาปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกให้ผู้ปกครองและคุณครูในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน  โครงการสนับสนุนค่ารักษาพยาบาลครู  โครงการตรวจสุขภาพครูประจำปีการศึกษา โครงการส่งเสริมความรู้นักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่สนามสอบ O-NET  โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่อาชีพในอนาคต  โครงการแข่งขันกอล์ฟการกุศล  ตลอดจนให้การสนับสนุนการบริหารงานของทางโรงเรียนและองกรอื่น ๆ ได้แก่ สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  เป็นต้น

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเกิดประโยชน์สูงสุดกับทางโรงเรียน การดำเนินงานของสมาคมฯ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาประสบความสำเร็จ ได้เพราะได้รับความร่วมมือ ร่วมใจ จากทุกฝ่ายทั้งโรงเรียน เจ้าหน้าที่ ครู กรรมการสมาคมทุกท่าน โดยเฉพาะท่านผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนสมาคมฯ ด้วยดีตลอดมา

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับทางสมาคมฯ ด้วยดีเสมอมา ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านนับถือโปรดอวยพรประทานพรให้ท่านสมความปรารถนา มีพลานามัยที่ดี และประสบแต่ความสุข ความเจริญในชีวิตในทุก ๆด้านตลอดไป